Tin Tức

Thông tin các Sub trong SV CayTien

Thông tin các Sub trong SV CayTien

Sub

Giao Dịch

PK

Sự Kiện chính

Sự kiện đặc biệt

Box GM Random

Sub-1

Không

Không

Không

Không

Sub-2

Không

Không

Sub-3

Không

Không

Không

Sub-4+5

Không

Không

Không

Sub-6+

Không

Không

Không